>
<          
     

Pracownia Zaburze Oddychania w Czasie SnuW Pracowni Zaburze Oddychania w Czasie Snu prowadzi si diagnostyk i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS).

Pracownia dziaa od 1999 roku. Jest jedn z nielicznych tego typu placwek w kraju, jedyn w Polsce Pnocnej. Wyposaona jest w najnowoczeniejsz aparatur: Polisomnografi ALICE 4 na dwa stanowiska (monitorujca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturacj, przepyw powietrza, pozycj ciaa, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy koczyn, odgosy chrapania) oraz Poly-Mesam na dwa stanowiska do bada przesiewowych (monitorujc w czasie snu: saturacj, przepyw powietrza, pozycj ciaa, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy koczyn, odgosy chrapania).

OBS jest powanym, zagraajcym yciu schorzeniem. To choroba gwnie modych mczyzn w wieku produkcyjnym (powyej 30 roku ycia 4% mczyzn i 2% kobiet speniaj kryteria rozpoznania choroby). Jest to zaburzenie oddychania, polegajce na powtarzajcym si zapadaniu grnych drg oddechowych i przerwaniu przepywu powietrza do i z puc, czyli bezdechach. Dochodzi do gwatownego spadku iloci tlenu we krwi i wzrostu dwutlenku wgla. Niedotlenienia spowodowane bezdechami prowadz do spycenia snu i czstych zwykle nieuwiadomionych przebudze. Sen jest bardzo niespokojny. Zaburzona zostaje struktura snu. Brak jest snu gbokiego i fazy REM, a wic sen jest niepenowartociowy i nie zapewnia penego odpoczynku. Nastpstwem tego jest nadmierna senno dzienna i stae uczucie zmczenia.

Pacjentami s najczciej otyli mczyni w rednim wieku. Chory zgaszajcy si do naszej Pracowni skary si najczciej na nastpujce objawy:

  • chrapanie gone i nieregularne.
  • bezdechy wystpujce podczas snu.
  • nadmiern senno dzienn i zasypianie wbrew wasnej woli
  • uczucie zmczenie, niewyspania, zaburzenia brak koncentracji uwagi,
  • u czci chorych pojawiaj si zaburzenia potencji i nykturia

U ok. 50% chorych na OBS stwierdza si nadcinienie ttnicze. Wikszo chorych ma mniejsze lub wiksze nieprawidowoci laryngologiczne i powinna by zbadana przez specjalist. Nie leczony OBS prowadzi do powanych powika. Niedotlenienie zwizane z bezdechami grozi zaburzeniami rytmu serca, niedokrwieniem minia serca i zawaem, nadcinieniem pucnym. U chorych na OBS wystpuje wiksze ryzyko udaru mzgu, zaburzenia wydzielania hormonw, a take przedwczesnego zgonu.

Zanicie podczas prowadzenia samochodu, pracy przy maszynach i na wysokoci moe prowadzi do niebezpiecznych nastpstw dla chorego, a czsto rwnie dla innych osb znajdujcych si w pobliu.

Kady, kto zauwaa u siebie niepokojce objawy moe zgosi si celem ustalenia rozpoznania do Centrum Przewlekej Obturacyjnej Choroby Puc (POChP) i Niewydolnoci Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, wejcie E , ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem +48 52 32 56 738.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012