>
<          
     

Pion Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Krzysztof Malatyński
Główny Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy

Dział Zamówień Publicznych

Sekcja Informatyki

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012