Regulamin Rady Użytkowników Sieci BYDMAN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1

                  Podstawą działania Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej BYDMAN dla potrzeb środowiska naukowego i akademickiego Bydgoszczy stanowią:
 

1. Porozumienie z dnia 18 maja 1994 roku podpisane pomiędzy przedstawicielami  środowiska naukowego i akademickiego Bydgoszczy dotyczące zarówno budowy, jak  i przyszłej eksploatacji BYDMAN
2. Niniejszy Regulamin Rady Użytkowników BYDMAN.


§2

1. Prace Rady Użytkowników BYDMAN nadzorują kierownicy jednostek    akademickich 
( Prorektorzy ds. Nauki), którzy podpisali porozumienie i stanowią   Radę Założycielską BYDMAN.

§3

1. Członkowie Rady Użytkowników BYDMAN są wyznaczanie przez członków Rady Założycielskiej na okres kadencji władz Jednostki Wiodącej po 2 przedstawicieli   każdego Użytkownika wchodzącego w skład Rady Założycielskiej.

 

Rozdział 2
Skład i organizacja pracy Rady Użytkowników BYDMAN


2. Użytkownicy BYDMAN nie wchodzący w skład Rady Założycielskiej delegują jednego przedstawiciela do Rady Użytkowników. W szczególnych przypadkach Rada Założycielska może postanowić inaczej.

3. Przewodniczący Rady wyznaczony jest przez Rektora Jednostki Wiodącej spośród członków Rady Użytkowników.
W głosowaniu tajnym Rada Użytkowników BYDMAN wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza wg procedury ustalonej na zebraniu wyborczym.

§4

Prezydium Rady Użytkowników BYDMAN tworzą:
1.  Przewodniczący
2.  Z-ca przewodniczącego
3.  Sekretarz

§5

            Rada Użytkowników BYDMAN może wybierać ze swego grona komisje (grupy robocze) dla opracowania określonych zagadnień. Rada Użytkowników BYDMAN może również zasięgać opinii specjalistów spoza członków Rady Użytkowników i w miarę potrzeb zapraszać ich na swoje posiedzenia z głosem doradczym.
 
 

§6

Do podstawowych obowiązków Prezydium Rady Użytkowników BYDMAN należą:

1.  Opracowywanie planów pracy Rady.
2.  Przygotowywanie posiedzeń Rady.
3.  Prowadzenie dokumentacji pracy Rady.
4.  Bezpośrednia współpraca z UORSK UTP.
 
 

§7

Posiedzenie Rady Użytkowników BYDMAN  zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Użytkowników, a w przypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.
 
 


§8

Posiedzenia Rady Użytkowników BYDMAN zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 


§9

Przewodniczący Rady Użytkowników BYDMAN, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:


(a)  Na wniosek 1/3 członków Rady.
(b) Na wniosek kierownika UORSK zgłoszony w porozumieniu z Prorektorem  ds. Nauki UTP w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku i podania propozycji tematu tego posiedzenia.
(c) Na wniosek członka Rady Założycielskiej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku i podania propozycji tematu tego posiedzenia.
 


§10

Obowiązek protokołowania obrad Rady Użytkowników spoczywa na Prezydium Rady.
 
 

§11

Decyzje Rady Użytkowników BYDMAN są przyjmowane w formie uchwał.
 


§12

Zawiadomienie o terminach posiedzenia Rady Użytkowników BYDMAN wraz z porządkiem obrad i innymi materiałami w sprawach, które mają być rozpatrywane, doręczane powinny być członkom Rady najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 
 


§13

Członek Rady Użytkowników BYDMAN, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, obowiązany jest usprawiedliwić swą nieobecność. 


  
§14

Ważne uchwałyRady Użytkowników BYDMAN zapadają zwykłą większością głosów, co najmniej w obecności połowy składy członków Rady.

Uchwały w sprawach personalnych mogą być na wniosek członka Rady podejmowane w głosowaniu tajnym.
 
 


§15

Członkowie Rady Użytkowników BYDMAN mogą być odwołani z członkostwa w Radzie - przez delegującego ich - w nastepujących przypadkach:

1. Decyzji powstałych u delegującego.
2. Zdarzeń losowych.
3. Na wniosek Rady Użytkowników BYDMAN w związku z pracą członka w Radzie.

 

§16 

W przypadku odwołania członka Rady Użytkowników BYDMAN, na jego miejsce do końca kadencji Jednostka ta deleguje swojego kolejnego przedstawiciela.
 
 


Rozdział 3
Zakres działania Rady Użytkowników BYDMAN.
 
§17

Rada Użytkowników BYDMAN nadzoruje działalność UORSK w zakresie wykonywania nałożonych na nie zadań dotyczących realizacji sieci BYDMAN.
 
 

§18

Do podstawowych zadań Rady Użytkowników BYDMAN należą:

1.  Udział w opracowaniu oraz opiniowaniu okresowych i perspektywicznych planów działania Jednostki Wiodącej dotyczących budowy, eksploatacji, rozwoju miejskiej sieci komputerowej BYDMAN i związanej z nią infrastruktury informatycznej.

2.  Składanie rocznych sprawozdań Radzie Założycielskiej ze swojej działalności lub - w uzasadnionych przypadkach - za okresy krótsze, na jej żądanie.

3.  Rozpatrywanie i akceptowanie działań Jednostki Wiodącej określonych w Porozumieniu z dnia 18 maja 1994 roku.

4.  Opiniowanie wniosków o dofinansowanie działania UORSK przez MEN, KBN lub też innych sponsorów.

5.  Udział w rozstrzyganiu kwestii spornych powstałych pomiędzy uczestnikami porozumienia BYDMAN wraz z zasięganiem porad prawnych w sprawach z tym związanych.

 

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
 
§19

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Założycielską BYDMAN.