>
<          
     

Oddział Rehabilitacji


NUMERY TELEFONÓW:

SEKRETARIAT +48 52 32 79 322
GABINET LEKARSKI +48 52 32 79 368
PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY +48 52 32 79 367
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 79 313
REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ
I ZAKŁADU REHABILITACJI
+48 52 32 79 372

e-mail: kpcp-oreh@kpcp.pl

    GALERIAZESPÓŁ LEKARSKI:lek. Bogusław Jasik                        - koordynator oddziału
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista rehabilitacji medycznej

dr n. med. Dorota Dzianott-Pabijan        - zastępca koordynatora
specjalista neurolog

lek. Marek Trawicki        - starszy asystent

lek. Hanna Wikariak
specjalista chorób wewnętrznych
w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej


mgr Agnieszka Półtorak-Terpiłowska    - mgr psychologii, tyflopedagog
Studia podyplomowe psychologia kliniczna
specjalność: neuropsychologia, psychosomatyka Terapia systemowa rodziny - I stopień
Szkolenia
Racjonalna terapia zachowań.
Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji językowych - systemy klasyfikacyjne, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne.
Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń wzrokowo-przestrzennych - rodzaje zaburzeń, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne.
Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń pamięci i uwagi - diagnoza i możliwości terapeutyczne.
Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń praksji.
Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych.
Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych z perspektywy neuropsychologii klinicznej w wybranych schorzeniach neurologicznych i internistycznych. Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych.
Praca z osobami przewlekle i terminalnie chorymi i ich rodzinami.
Praca z rodzinami w żałobie.
Wieloprofilowe usprawnianie dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.
Praca z rodziną dziecka ADHD
Wstęp do diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie.
Formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzicom po rozwodzie.
Trening widzenia, jako metoda terapeutyczna.ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:mgr Dariusz Pasieka          - Koordynator opieki medycznej
specjalista organizacji i zarządzania
specjalista pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
licencjat pielęgniarstwa


mgr Aleksandra Pietrzykowska - pielegniarka koordynująca
i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji składa się obecnie z osiemnastu pielęgniarek, trzech pielęgniarzy i jednej opiekunki medycznej.

Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji, są w stanie zapewnić, całodobową, profesjonalną opiekę i wsparcie wszystkim chorym i niepełnosprawnym, niezależnie od schorzenia, z jakim trafiają w Oddział.

Pod względem przygotowania zawodowego Zespół Pielęgniarski Oddziału tworzy: siedmiu magistrów pielęgniarstwa, magister edukacji i promocji zdrowia, siedmiu licencjatów pielęgniarstwa i trzech specjalistów w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji posiadają w sumie dwadzieścia osiem kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, mających zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarskiej i są to kursy z zakresu:

 • terapii bólu,
 • diabetologii,
 • leczenia ran,
 • resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • wykonywania Ekg,
 • podstaw medycyny ratunkowej,
 • szczepień ochronnych,
 • profilaktyki hipotermii i profilaktyki odleżyn,
 • HIV/AIDS i narkomanii,
 • zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym,
 • anestezjologii.INFORMACJE O ODDZIALE:

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji: POBIERZ


Oddział mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, wśród niezniszczonej przyrody w swoistym mikroklimacie ponad 180-letniego lasu sosnowego w zakolu Brdy.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia od 2004 roku.


Oddział prowadzi rehabilitację:
 • Ogólnoustrojową dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w przebiegu urazów, schorzeń zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych, schorzeń neurologicznych,/li>
 • Oddechową (jedyny w województwie kujawsko-pomorski i województwach sąsiednich) dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głównie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i astmą oskrzelową.

Baza łóżkowa: liczba łóżek: 51
w tym: 22 łóżka rehabilitacji oddechowej

29 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej


Baza diagnostyczna
 • Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
 • własna aparatura do monitorowania granicznych parametrów ergo-spirometrycznych
 • Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu
 • Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w:
  • aparaturę do spirometrii, gazometrii
  • zestaw do wykonywania prób ergospiroometrcznych,
 • Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego etc.
 • Konsultacje specjalistów w zakresie ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologiiDZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

Oddział Rehabilitacji prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów:
 • Bydgoskiej Szkoły Wyższej
 • Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.W obrębie Oddziału Rehabilitacji działa Zakład Rehabilitacji oraz Poradnia Rehabilitacji.

ZAKŁAD REHABILITACJImgr reh. Tadeusz Pietrzyk - Kierownik Zakładu
specjalista I rehabilitacji medycznej,
kurs masażu sportowego i odnowy biologicznej

dr n. wf. Mirosława Kasierska
specjalista II stopnia rehabilitacji medycznej,
studia podyplomowe fizykoterapii i masażu
Kurs PNF

Zakład wyposażony jest w sprzęt i aparaturę m.in. do: elektrolecznictwa (prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, TENS, elektrostymulacja itp.), sonoterapii i elektrofonoforezy, laseroterapii, leczenia polem magnetycznym niskiej i wielkiej częstotliwosci, hydroterapii (wanna z hydromasażem całego ciała, kończyn górnych, kończyn dolnych), światłolecznictwa, aparaturę do trakcji kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego.

Oprócz standardowego wyposażania sal do kinezyterapii wykorzystuje się profesjonalną bieżnię rehabilitacyjną, system odciążania oraz platformę balansową. Wykonuje się diagnozę i terapią neuropsychologiczną wykorzystując programy komputerowe, multimedialne oraz HandTutor jest to innowacyjne urządzenie do ćwiczeń czynnych ręki, oparte o założenia programu aktywnej rehabilitacji. System zawiera wygodną rękawicę z wbudowanymi czujnikami położenia i prędkości, a także pełny pakiet oprogramowania. Program wykorzystuje ogólnie znaną koncepcję Biofeedbacku. HandTutor to system oparty o koncepcje rehabilitacji, która zakłada, że powtarzane ćwiczenia czynne połączone z wizualnym sprzężeniem zwrotnym (Biofeedback) pozwalają na zwiększenie zakresu ruchomości, dokładności wykonywanych ruchów oraz ich szybkości.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów leczonych w Oddziale oraz dla pacjentów ambulatoryjnych


Zasady kierowania i przyjmowania do Oddziału Rehabilitacji

Zasady kierowania i przyjmowania do leczenia rehabilitacyjnego określa Zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późniejszymi zmianami.

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie pilnym lub planowym. W trybie pilnym przyjmowani są pacjenci:

 • po świeżych urazach wymagających usprawniania w warunkach stacjonarnych,
 • po zabiegach ortopedycznych lub chirurgicznych,
 • świeżych udarach mózgu (niedokrwiennych lub krwotocznych),
 • po zaostrzeniach przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • oraz w innych stanach wymagających szybszego wdrożenia postępowania rehabilitacyjnego.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

 • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych;
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Skierowania nie może wystawić lekarz oddziału rehabilitacji, jak również lekarz rodzinny

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.

Dodatkowo lekarz kierujący wypełnia wniosek do oddziału rehabilitacji (POBIERZ)


Rehabilitacja pulmonologiczna (oddechowa) Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez :
 • lekarza oddziału: pulmonologicznego; torakochirurgicznego; kardiologicznego; laryngologicznego; chorób wewnętrznych; alergologicznego;
 • lekarza poradni chorób płuc, lekarza poradni rehabilitacyjnej lub lekarza, poradni alergologicznej.

Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności pacjenci cierpiący na:

 • przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
 • rozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
 • POChP;
 • przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
 • astmę oskrzelową, po zaostrzeniach;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • mukowiscydozę;
 • stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego pacjenta wynosi do 3 tygodni.

Dodatkowo lekarz kierujący wypełnia wniosek do oddziału rehabilitacji (POBIERZ)


Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych:

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. każdy lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub prowadzący gabinet prywatny, który ma podpisaną umowę z właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.


PORADNIA REHABILITACYJNA

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. każdy lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, który ma podpisana umowę z właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub prowadzący gabinet prywatny, który ma podpisana umowę z właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012