Kapelan

Zgodnie z zapisami art. 36 i art 37. ustawy z dnia 6 - listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z p. zm.) pacjenci KPCP maja prawo do opieki duszpasterskiej i praktyk religijnych w kaplicach szpitalnych (ul. Seminaryjna, ul. Meysnera) oraz kontaktu z kapelanem szpitalnym w salach chorych.

Posug duszpastersk nad pacjentami Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii sprawuj:

- Ks. dr Bronisaw Kaczmarek; proboszcz parafii p.w. w. Trjcy w Bydgoszczy, Wikariusz Generalny Deiecezji Bydgoskiej;

- Ks. Roman Grzegorz; proboszcz parafii p.w. Przemienienia Paskiego w Opawcu.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012