TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 396460-2018

12/09/2018    S175    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Czynniki diagnostyczne

2018/S 175-396460

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
pl
ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz
85-326
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Ksenia Sondej
Tel.: +48 523256795
E-mail: zampub@kpcp.pl
Faks: +48 523256609
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kpcp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kpcp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatora

Numer referencyjny: 37 Z PN 18
II.1.2)Główny kod CPV
33694000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatora, obejmującego:

— dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z kosztami przeglądów technicznych oraz ewentualnych serwisów technicznych,

— testy do oznaczeń immunodiagnostycznych,

— akcesoria i części zużywalne do analizatora.

W rodzajach i ilościach podanych w załączniku nr 1 – Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia objęty pozycjami 1-16 w tabeli Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatora, obejmującego:

— dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z kosztami przeglądów technicznych oraz ewentualnych serwisów technicznych,

— testy do oznaczeń immunodiagnostycznych,

— akcesoria i części zużywalne do analizatora.

W rodzajach i ilościach podanych w załączniku nr 1 – Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do:

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji, łącznie o maksimum 20 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego;

2) jednostronnego zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, przy czym zmiana ta nie może zwiększyć całkowitej wartości umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1) cena 60 %,

2) termin realizacji zamówienia 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.2 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

2.2 Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego - w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w - szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 SIWZ składa dokumenty wskazane w SIWZ (www.kpcp.pl)

4. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ (www.kpcp.pl).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter)

POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2. Kwota wadium wynosi 4 600,00 PLN.

3. Kryterium oceny ofert i jego waga – Cena 60 %, Termin realizacji zamówienia 40 %.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Do oferty w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowanie, należy złożyć: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ).

Oferty należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. Wyjątek stanowi JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 15 SIWZ.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień

Złożenia:dokumenty wymagane w pkt. 10 SIWZ (www.kpcp.pl).

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

7.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 SIWZ.

7.2 Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego - w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, które określone zostały w pkt.

11.2 i 11.3 SIWZ (www.kpcp.pl) tj. dokumenty zgodnie z § 5 pkt. 1-6, 9, §7 i §8 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego zawiera SIWZ (www.kpcp.pl).

8. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.

8.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 SIWZ).

8.2 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 SIWZ).

8.3 Dowód wniesienia wadium

8.4 Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

9. Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej przewidzianej w treści art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2018