Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kpcp.pl


Bydgoszcz: Dostawa leku Afatynib objętego programem lekowym
Numer ogłoszenia: 161037 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 052 3256606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Afatynib objętego programem lekowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Afatynib objętego programem lekowym. Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis znajduje się w Formularzu cenowym / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Lek musi znajdować się w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, określonych w Zarządzeniu nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2016r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) z późn. zmianami. 3. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w nazwach międzynarodowych, Wykonawcy natomiast, zobowiązani są do podania (wpisując w odpowiedniej kolumnie Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia): - nazw handlowych, - wielkości opakowań, - producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, - kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN (zgodny z kodem ujętym z Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 66/2016/DGL). 4. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać: a) okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego zastosowanie w okresie minimum 6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę, b) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu - jako produkt leczniczy - wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - do okazania na żądanie w trakcie realizacji umowy. c) charakterystyki produktów leczniczych - do okazania na ewentualne żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 5. Zamawiający określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leku o innej postaci: z tabletek na tabletki powlekane. b) w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: Zaoferowana ilość opak., należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona w dół). c) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić te różnicę w kalkulacji ceny..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.21.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). 2 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie zmiany: 1) stawki podatku VAT i cen brutto - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT i cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 2) wielkości opakowania i ceny jednostkowe z tą zmianą związanej, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 3) cen jednostkowych przedmiotu zamówienia objętych umową przez ich obniżenie spowodowane zmniejszeniem cen urzędowych leków, tudzież wpisaniem danego preparatu w wykaz leków objętych cenami urzędowymi, wprowadzeniem nowych zasad refundacji leków - zmiana następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów; 4) osób upoważnionych, o których mowa w § 5 umowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy zawartej z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy, a także zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy; 5) nazwy lub producenta oferowanego preparatu pod warunkiem zachowania tej samej postaci, dawki i drogi podania w zakresie tej samej substancji czynnej w przypadku braku dostępności danego towaru; 6) ceny brutto poprzez jej obniżenie w przypadku wprowadzenia okresowych promocji lub wskutek zmiany zasad refundacji leków i limitu refundacji leku określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), które mają wpływ na wysokość możliwej do uzyskania refundacji leku; 7) zamiany produktu objętego umową na odpowiednik o niższej cenie w przypadku braku dostępności produktu; 8) zmiany okresu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4 poprzez wydłużenie okresu jej obowiązywania; 9) zmian związanych ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa mającymi wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 2. Niezależnie od postanowienia ust. 1 strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 3. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny preparat o identycznej nazwie międzynarodowej i dawce, o opisanym w SIWZ takim samym miejscu wchłaniania, rodzaju uwalniania i drogi podania (tzw. zamiennik, odpowiednik), mogący różnić się postacią, przy czym cena zamiennika/odpowiednika nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Zamawiający dopuszcza, by zamienniki/odpowiedniki dostarczane były w opakowaniach handlowych i innej ilości tabletek/ampułek/kapsułek/fiolek itp., jednakże z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 4. W przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poniżej ceny zawartej w umowie, cena określona w umowie ulega obniżeniu z mocy prawa do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany - powyższa zmiana nie wymaga dokonania zmiany umowy. 5. Cena leku objętego umową, który jest ujęty w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części dotyczącej leków dostępnych w ramach programu lekowego nie może być wyższa od wysokości limitu finansowania określonego dla tego leku w aktualnie obowiązującym w/w obwieszczeniu Ministra Zdrowia i obowiązującym zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). W przypadku, gdy Obwieszczeniem Ministra Zdrowia wysokość limitu finansowania danego produktu leczniczego ulega obniżeniu poniżej ceny określonej umową, cena określona w umowie ulega obniżeniu z mocy prawa do wysokości limitu finansowania a zmiana taka nie wymaga dokonania zmiany umowy. 6. W wypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z pkt 8) ust. 1 niniejszego paragrafu na okres dłuższy niż 12 miesięcy dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty także: 1) w zakresie ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) w zakresie ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w pkt 1) lub 2) ust. 6 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodujące ich zwiększenie lub obniżenie w stopniu większym niż 10 % w stosunku do szacowanych przez niego przy składaniu oferty. 8. Przy określeniu wpływu zmian określonych w pkt 1) lub 2) ust. 6 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w pkt 1) lub 2) ust. 6, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 9. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 10. W przypadkach określonych w pkt 1) ust. 1 oraz w pkt 1) i 2) ust. 6 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. 11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, Dział Zamówień Publicznych (wejście F - parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy (wejście A - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie