Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kpcp.pl


Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości
Numer ogłoszenia: 119574 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 052 3256606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego - przy ul. Seminaryjnej 1 i ul. Meysnera 9, zgodnie z treścią załączników do SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wysokości 5.000,00 zł. należy wnieść w wybranej formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Bydgoszczy, nr rachunku: 70 1030 1090 0000 0000 0124 4209. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu, należy złożyć w następujący sposób: oryginał dokumentu - w Kasie Zamawiającego (wejście A, II piętro), kserokopię dokumentu wadium dołączyć do składanej oferty. 6. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania złożoną ofertą, o którym mowa w pkt 17. 7. Zwrot wadium lub ewentualne jego zatrzymanie następuje zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 8. Brak wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert, w ustalonej wysokości i obejmującego cały okres związania złożoną ofertą, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Procedura System utrzymania czystości na Bloku Operacyjnym. 5. Procedura System utrzymania czystości w oddziale zakaźnym (uwzględniający chorych prątkujących).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§1 1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiot umowy stanowi świadczenie usług utrzymania przez Wykonawcę czystości w pomieszczeniach Zamawiającego na terenie obiektów przy ul. Seminaryjnej 1 i ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego Technologią sprzątania, która zostanie przedstawiona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi postępowania sanitarnego w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy, przy zastosowaniu środków dezynfekcyjnych spełniających wymogi określone w Załączniku nr 4 do Umowy oraz zgodnie z warunkami Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, załączników do niego oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności zakres czynności, sposób i częstotliwość ich wykonywania, zasady świadczenia usługi, obowiązki Wykonawcy określają Załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszej umowy. 4. Powierzchnie użytkowe objęte usługami utrzymania czystości określa Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych powierzchni okresowo lub do końca trwania umowy z usług utrzymania w nich czystości, o czym powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym wyłączeniem lub ponownym włączeniem. Odpowiednio do zmniejszonej lub na powrót zwiększonej w ten sposób powierzchni pomniejszone lub zwiększone zostanie należne Wykonawcy wynagrodzenie. Zmiany przewidziane w niniejszym ustępie nie wymagają sporządzania dwustronnego aneksu do umowy, jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania umowy ilości i rodzaju mydła oraz ilości i rodzaju systemów dozujących mydło a także ilości i rodzaju dozowników w na ręczniki papierowe, w wypadku awarii lub uszkodzenia dozownika mydła lub ręczników powodującej konieczność jego wymiany, które to zmiany nie będą miały wpływu na cenę. Zmiany przewidziane w niniejszym ustępie nie wymagają sporządzania dwustronnego aneksu do umowy, jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu miesięcznych, szczegółowych grafików pracy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi postępowania sanitarnego (Załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Grafiki będą dostarczane do kierowników komórek organizacyjnych Szpitala najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczą, z tym że pierwsze grafiki Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji usług. 7. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie dwóch dni przed rozpoczęciem świadczenia usług imienną listę osób wyznaczonych do realizacji umowy wraz ze wzorami podpisów, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. W przypadku powstania zmian dotyczących treści listy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu jej aktualizację. 8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie dwóch dni przed rozpoczęciem świadczenia usług karty charakterystyki mydła i preparatu z pkt 6 tabeli Załącznika nr 4 do Umowy (używanych podczas świadczenia usług) zgodnie z wymaganiami REACH, o ile preparat podlega tej regulacji i przedkładać niezwłocznie aktualizacje w przypadku zmiany treści karty charakterystyki, jak również zmian używanych środków. 9. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy, kwartalny plan konserwacji podłóg, sporządzonym z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów i komórek Szpitala. W wypadku zastrzeżeń Zamawiającego do tego planu, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia i stosownego poprawienia planu w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tych zastrzeżeń i w tym terminie przedstawienia tak poprawionego planu Zamawiającemu. 10. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy, kwartalny plan gruntownego sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego, sporządzony z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów i komórek Szpitala. W wypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do planu, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia i stosownego poprawienia planu w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tych zastrzeżeń i w tym terminie przedstawienia tak poprawionego planu Zamawiającemu. 11. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany będzie do sporządzenia szczegółowej procedury postępowania w izolatkach z tzw. transmisją inhalacyjno-aerozolową, pyłową i powietrzną (sprzątanie, dezynfekcja i rygory higieniczno-epidemiczne) i przedłożenia jej w tym terminie Zamawiającemu. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości tej procedury, przedstawionych Wykonawcy przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną i/lub Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia i stosownego poprawienia procedury w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tych zastrzeżeń, i w tym terminie przedstawienia tak poprawionej procedury Zamawiającemu. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracę i bezpieczeństwo podległego mu personelu z uwzględnieniem specyfiki Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty związane z zastosowaniem procedury poekspozycyjnej wobec jego pracownika w przypadku jego narażenia na ekspozycję na materiał potencjalnie zakaźny. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej wewnętrznej procedury postępowania pracownika w takim przypadku i przedstawienia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. § 2 1. Wykonawca wyznacza pełnomocnika do dokonywania uzgodnień, przekazywania oraz przyjmowania uwag i zastrzeżeń do wykonywanych usług, a także - do nadzoru i kierowania wykonawstwem prac porządkowych tel. nr 2. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza mgr inż. Marlenę Lewandowską - Specjalistę ds. gospodarczych - koordynatora, tel. nr (52) 32 56 756. 3. Zastrzeżenia i uwagi wynikające z nadzoru nad wykonywaną usługą zgłaszane będą w imieniu Zamawiającego przez osobę wymienioną w ust. 2, niezwłocznie po ich stwierdzeniu - drogą elektroniczną faksem, telefonicznie lub pisemnie osobie wymienionej w ust. 1. 4. Reklamacje usług zgłaszane będą w imieniu Zamawiającego przez osobę wymienioną w ust. 2, niezwłocznie po ich stwierdzeniu - drogą elektroniczną, faksem lub telefonicznie osobie wymienionej w ust. 1 i potwierdzone pisemnie. 5. Propozycje zmian w postępowaniu sanitarnym oraz w asortymencie używanych środków lub Technologii Sprzątania mogą być inicjowane przez każdą ze Stron umowy. Każda zmiana dla swej ważności musi być wcześniej zaakceptowana ze strony Zamawiającego przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną lub Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz wymaga zmiany odpowiednich załączników do niniejszej Umowy. § 3 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej i okresowej kontroli Wykonawcy, w szczególności w zakresie: a) sposobu i jakości świadczenia usług, b) stosowanych środków (kontrola dokonywana przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną), c) zgodności używanych przez Wykonawcę preparatów dezynfekcyjnych z deklarowanymi oraz terminu ich ważności (Załącznik nr 4 do niniejszej umowy), d) sposobu przeprowadzania mycia i dezynfekcji - zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę Technologią sprzątania, e) spełniania innych warunków. Z kontroli sporządzany zostanie każdorazowo protokół. 2. Zamawiający upoważnia do przeprowadzenia kontroli Wykonawcy Pielęgniarkę Epidemiologiczną i osobę wymienioną w paragrafie 2 ust. 2 Umowy. Zamawiający może w każdym czasie upoważnić do kontroli także inne osoby. 3. Zamawiający może przeprowadzić kontrolę mikrobiologiczną świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego. Badania będą przeprowadzane przez Zamawiającego np. metodą płytek odciskowych RODAC, zgodnie z procedurą stosowaną w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego lub innymi metodami oceny czystości mikrobiologicznej stosowanymi przez Zamawiającego. W przypadku wyniku badania niezgodnego z wymaganiami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę i wykona ponowne badania na jego koszt. 4. W uzasadnionych epidemiologicznie sytuacjach Zamawiający może wykonać badania mikrobiologiczne u personelu Wykonawcy w kierunku nosicielstwa. W wypadku jego stwierdzenia u personelu Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami tych badań oraz zobowiązany będzie do naprawienia także innych wynikłych z tego faktu szkód. § 4 1. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach: a) stwierdzenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli obu stron (co najmniej po jednej osobie z każdej strony Umowy) nieprawidłowości co do jakości lub terminowości wykonywanych usług - w wysokości 300 złotych od każdej negatywnej kontroli, b) za każde stwierdzenie nieprawidłowości co do użytych przez Wykonawcę środków czyszczących i dezynfekujących oraz sprzętu użytego do wykonania umowy - w wysokości 300 złotych za każdy stwierdzony przypadek, c) za stwierdzony przez Zamawiającego brak dostępności osoby wskazanej przez Wykonawcę, odpowiedzialnej za koordynację pracy personelu Wykonawcy, w wysokości 200 złotych za każdy stwierdzony przypadek, d) za uniemożliwienie lub utrudnianie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli jakości lub terminowości wykonywanej usługi - 300 zł za każdy stwierdzony przypadek, e) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - 20% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia. 2. Wszystkie przewidziane niniejszą umową kary umowne podlegają sumowaniu. 3. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu ewentualne kary umowne, grzywny itp. wymierzone Zamawiającemu przez inspekcje sanitarne, a wynikające z winy Wykonawcy. 5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu, jego pacjentom, pracownikom lub interesantom, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6. W przypadku spowodowania szkody przekraczającej wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. § 5 Umowa obowiązuje od do (3 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy). § 6 1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, co dotyczy w szczególności następujących okoliczności: 1) stwierdzenia przebywania na terenie Szpitala Zamawiającego personelu Wykonawcy znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 2) stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków umownych skutkujących zgłoszeniem przez Zamawiającego (co najmniej trzykrotnie) pisemnych zastrzeżeń lub reklamacji co do jakości lub terminowości wykonywanej usługi przez Wykonawcę, 3) naruszenia przez Wykonawcę lub osoby skierowane przez niego do wykonywania Usług u Zamawiającego obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie jakichkolwiek wiadomości i informacji, które powezmą w związku lub przy okazji wykonywania usług, w szczególności dotyczących hospitalizacji pacjentów, 4) używania przez Wykonawcę środków dezynfekcyjnych niezgodnych z wymaganiami SIWZ. 2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 7 1. Łączna wartość netto umowy i wynagrodzenie netto Wykonawcy wynosi: zł. (słownie: Łączna wartość brutto umowy i wynagrodzenie brutto wynosi: zł. (zgodnie z Załącznikiem nr 1). 2. Usług sprzątania po przeprowadzonych ew. remontach w obiektach Zamawiającego ujętych w Załączniku nr 5 nie uważa się za zwiększenie zakresu usług. 3. Ceny określone w Załączniku nr 1 obowiązują przez cały okres umowy. 4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) rozliczenia finansowe dokonywane będą z jednym z uczestników konsorcjum wskazanym przez pełnomocnika konsorcjum (lidera). § 8 1. Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy. Wykonawca będzie wystawiał fakturę wyszczególniającą wynagrodzenie należne za usługi sprzątania poszczególnych obiektów Zamawiającego (przy ul. Seminaryjnej 1 i ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy) w danym miesiącu rozliczeniowym stanowiące iloczyn ilości m2 powierzchni objętej usługami w każdym z obiektów w danym miesiącu i ceny usług za 1 m2 określonej w Załączniku nr 1. 2. Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 3. Termin płatności wynosi 60 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego. 4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh (dotyczy sp. z o.o.). 6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT: NIP Zamawiającego - 554-22-36-658 NIP Wykonawcy: 7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. § 9 1. Wykonawca wykonuje usługi własnym sprzętem, własnymi środkami czystości i dezynfekcyjnymi, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 2. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia, z określoną sumą gwarancyjną w kwocie nie mniejszą niż 200 tyś zł. za jedno zdarzenie. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy z tytułu wykonywanej usługi, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. Polisa musi być aktualizowana i ważna przez cały czas trwania umowy. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia obejmującej kolejny okres ubezpieczenia. 3. Zamawiający może nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy na jego wniosek pomieszczenia w celu realizacji niniejszej umowy na zasadach określonych w odrębnej umowie użyczenia pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na jej zawarcie. 4. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie połączenia telefoniczne wewnętrzne. 5. Zamawiający zabezpieczy możliwość wykonania usług poprzez dostęp do wszystkich rejonów w uzgodnionych porach dnia oraz do wody i prądu. 6. Wykonawca gwarantuje, że osoby wyznaczone do realizacji umowy będą posiadały niezbędne kwalifikacje, szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Umowy, oraz będą przestrzegały tajemnicy w zakresie wszelkich wiadomości i informacji, które powezmą w związku lub przy okazji wykonywania usług, w szczególności dotyczących hospitalizacji pacjentów. § 10 Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim. § 11 1. Poza wypadkami przewidzianymi w innych postanowieniach niniejszej umowy Strony przewidują możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) obniżenia ceny, niezależnie od okoliczności ją powodujących, 2) zmiany ceny netto wskutek zmiany stawki podatku VAT - dopuszczalna jest zmiana od dnia wejścia w życie nowej stawki odpowiednio do jej zmiany, cena brutto pozostaje bez zmian; 3) zmiany osób wskazanych przez strony do nadzoru nad realizacją umowy (§ 2 ust. 1 i 2); 4) środków dezynfekcyjnych używanych przez Wykonawcę do świadczenia usług (przy czym każda zmiana dla swej ważności musi być wcześniej zaakceptowana przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną Zamawiającego lub Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych) lub wymogów co do zakresu i czasu działania środków dezynfekcyjnych (Załącznik nr 4), 5) wymagań dotyczących postępowania sanitarnego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Załącznik nr 3) w przypadku ich zmiany przez Zamawiającego, o czym Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę pisemnie co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności, przy czym w wypadkach określonych umową nie jest konieczne zawieranie dwustronnego aneksu zmieniającego umowę, lecz skuteczne jest pisemne zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego. Nie dochowanie przez Zamawiającego terminu ustalonego umową dla takiego zawiadomienia nie skutkuje nieważnością zmiany, lecz przyjmuje się, że zmiana następuje od upływu prawidłowego terminu od dnia zawiadomienia Wykonawcy. § 12 Wykonawca zostanie zapoznany i zobowiązany do przestrzegania instrukcji systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz zasad i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Zamawiającego. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. § 14 Do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony ustalają właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. § 15 Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. § 16 Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1) Oferta (Załącznik nr 1) 2) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2) 3) Wymagania dotyczące postępowania sanitarnego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Załącznik nr 3) 4) Wymagany zakres i czas działania środków dezynfekcyjnych stosowanych w Kujawsko- Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Załącznik nr 4) 5) Powierzchnie użytkowe objęte usługą sprzątania (Załącznik nr 5) 6) Wzór imiennej listy osób wyznaczonych do realizacji umowy (Załącznik nr 6) 7) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy z tytułu wykonywanej usługi (Załącznik nr 7)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy (wejście A, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie