Ogłoszenie nr 93626 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.
Bydgoszcz: Dostawa jednej lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV wraz z montażem i uruchomieniem
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 85535 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 87395 - 2017 z dnia 2017-05-24 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 9235693000000, ul. ul. Seminaryjna  1, 85326   Bydgoszcz, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 523 256 606, e-mail zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.kpcp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednej lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV wraz z montażem i uruchomieniem
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
20 Z WR 17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa jednej lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV wraz z montażem i uruchomieniem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 33115000-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa jednej lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV wraz z montażem i uruchomieniem.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT273799.61
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
SIEMENS HEALTHCARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,  ,  ul. Żupnicza 11 ,  03-821 ,  Warszawa,  kraj/woj. Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 272160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 272160.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 272160.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt. 1a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W oparciu o art. 66 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy i usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Powyższa okoliczność ma miejsce w tym przypadku. Uzasadnienie faktyczne: Ze względów technicznych o obiektywnym charakterze wymiana lampy może być wykonana tylko przez jedynego wykonawcę SIEMENS HEALTHCARE sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, wyłącznego na terenie Polski autoryzowanego przedstawiciela serwisowego producenta tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 firmy Siemens Aktiengesellschaft z siedzibą w Berlinie i Monachium (Niemcy).Zamawiający posiada przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego upoważnienie Siemens Aktiengesellschaft wystawione dnia 20 grudnia 2016 r., ważne do 31 grudnia 2017 r. potwierdzające, ze firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. w Polsce została wyznaczona na wyłącznego przedstawiciela spółki Siemens Aktiengesellschaft z siedzibą w Berlinie i Monachium (Niemcy) w sprawach dotyczących produktów objętych kontraktem na obszarze RP i uzyskała wyłączne prawo sprzedaży produktów objętych kontraktem na obszarze RP. Produkty objęte kontraktem stanowią części, systemy i serwis sprzedawane na rynku przez Działy Siemens. Ponadto Siemens Healthcare Sp. z o.o. w Warszawie została upoważniona do wprowadzania na rynek, pośrednictwa i sprzedaży produktów objętych kontraktem na obszarze RP. Żaden wykonawca poza Siemens Healthcare Sp. z o.o. nie może zrealizować tego zamówienia, ponieważ nie posiada przedmiotowego produktu, oraz nie posiada upoważnienia do sprzedaży takich produktów, jaki występuje w powyższym urządzeniu. Siemens Healthcare Sp. z o.o. jako autoryzowany przedstawiciel producenta urządzenia jest jedynym dostawcą lamp RTG pasujących do ww. tomografu komputerowego i jedynym autoryzowanym serwisem producenta zapewniającym kompleksową usługę w zakresie dostawy dedykowanej do tego urządzenia i zapewnienie dostawy lampy, jej montaż, kalibrację urządzenia oraz wykonanie wymaganych przez Prawo Atomowe testów akceptacyjnych. Zamawiający wziął także pod uwagę przepisy ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), w szczególności treść art. 11 i 90 tej ustawy. Ponadto w podręczniku użytkownika IEC SOMATOM Emotion istnieje zapis „ze względów bezpieczeństwa, zespół lampy rentgenowskiej wymienić może wyłącznie personel serwisu producenta lub personel przeszkolony przez producenta”. Nadto, z dokonanej analizy rynku wynika, że jedynie firma Siemens Healthcare sp. z o.o. może dostarczyć lampę RTG pasującą do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż z przyczyn technicznych wykonać je może tylko jeden Wykonawca - firma Siemens Healthcare sp. z o.o.. Wykonawca zaproszony do negocjacji jest jedynym dopuszczonym przez producenta przedstawicielem w Polsce świadczącym kompleksowe usługi serwisowe ww. sprzętu medycznego oraz jedynym dostawcą części zamiennych do tego sprzętu. W powyższej sytuacji zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest uzasadnione.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-06-07 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-06-07 (numer ogłoszenia 93626-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych