Ogłoszenie nr 528645-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy: Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 92356930000000, ul. ul. Seminaryjna  1 , 85-326  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 3256735, 3256609, e-mail zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl, faks 523 256 606.
Adres strony internetowej (URL): www.kpcp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kpcp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników
Numer referencyjny: 20 Z PN 19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników w następującym zakresie: Pakiet 1 Preparat do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, Pakiet 2 Preparat do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk. Szczegółowe wymagane parametry zawiera załącznik nr 1-1 i 1-2 Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia oraz załącznik nr 2-1 i 2-2 Opis przedmiotu zamówienia. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi: 2.2.1 spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2231) – dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i Pakietu 2 poz.1 – jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania. 2.2.2 posiadać bójcze działanie – dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i Pakietu 2 poz. 1 – jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania. 2.2.3 być dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy – dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i Pakietu 2 poz. 1 jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 2.2.4 być kosmetykiem – dotyczy Pakietu 1 poz. 2 i Pakietu 2 poz. 2. 3. W Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”(odnośnie zaoferowanych preparatów), należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną). 4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny. 5. Opakowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia muszą posiadać oryginalną etykietę producenta w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie będą akceptowane. 6. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33711900-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33631600-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  23   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne – dotyczy Pakietu 1 poz.1 i Pakiet 2 poz.1, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu powiedzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 8.2 złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i Pakiet 2 poz. 1 jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty: 1. Dokument dopuszczający do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2231) - pozwolenie, zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót – dotyczy Pakietu: 1 poz.1 i Pakietu 2, poz.1 - jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania. 2. Celem potwierdzenia bójczego działania preparatów dezynfekcyjnych należy załączyć pełen raport z badań wykonane przez akredytowane laboratoria z krajów UE (posiadające certyfikat jakości ISO), zgodnie z Normami Europejskimi lub Normami Polskimi – normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, iż oferowany preparat spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywne metody badań zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietu: 1 poz.1 i Pakietu 2 poz.1 – o ile ma odniesienie. 3. Świadectwo rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – jako produkt leczniczy – dotyczy Pakietu 1 poz.1 i Pakietu 2, poz.1, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 4. Charakterystyka produktu leczniczego dotyczy Pakietu 1 poz.1 i Pakietu 2 poz.1, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 5. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227) o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.) - dotyczy Pakietu 1 poz.2 i Pakietu 2 poz.2. 6. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 lub oświadczenie, że nie jest wymagane. 7. Ulotki informacyjne lub ich kserokopie w języku polskim, zgodne z rejestracją, potwierdzające wymagania określone w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia – dotyczy zaoferowanych preparatów. 8. Oryginalne etykiety lub ich kserokopie w języku polskim, zgodne z rejestracją, potwierdzające wymagania określone w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia –dotyczy zaoferowanych preparatów. 9. Karta produktu potwierdzająca wymagania określone w Opisach przedmiotu zamówienia – dotyczy dzierżawionych dozowników. 10. Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia i Opisach przedmiotu zamówienia (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 10.7, 10.8 i 10.9 SIWZ nie potwierdzają spełnienia tych wymagań). 11. Dokument potwierdzający kompatybilność zaoferowanych preparatów – dotycz Pakietu 1 poz. 1 i 2 oraz Pakietu 2 poz. 1 i 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA: W związku z wymogiem określonym w pkt 14.3 SIWZ Zamawiający oczekuje, aby tłumaczone na język polski dokumenty składane były w następującej kolejności: tłumaczenie, bezpośrednio po nim – jego wersja oryginalna. Dokumenty należy kompletować odpowiednio dla poszczególnych pakietów tzn. komplet stanowią dokumenty wymienione w pkt. 10 SIWZ ułożone jeden po drugim.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SIWZ. 2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy. 2.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1...SIWZ). 2.2 Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2…..SIWZ) 2.3 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 3 SIWZ). 2.4 Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Właściwości techniczne40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1) zmiany wielkości opakowania i ewentualnej zmiany ceny jednostkowej z tą zmianą związanej z zachowaniem proporcjonalności, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 2) obniżenia wynagrodzenia (ceny) brutto w wypadku zastosowania przez Wykonawcę promocji lub upustów, 3) zmiany osób upoważnionych, o których mowa w § 6 umowy w przypadku rozwiązania stosunku prawnego z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy, a także zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej lub kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy, 4) nazwy produktu lub producenta, w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa produktu lub nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmieniony; 5) okresu obowiązywania umowy – w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 kwota stanowiąca 80% kwoty ceny brutto w ramach któregokolwiek z pakietów nie zostanie wykorzystana, okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony bez zmiany cen jednostkowych i bez przekroczenia wartości brutto danego pakietu. 2. W razie zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, oraz jeżeli zmiana ta lub zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust. 3-10 niniejszego paragrafu. 3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodując ich zwiększenie lub obniżenie w stosunku do szacowanych przez niego przy składaniu oferty. 4. Przy określeniu wpływu zmian określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia. 5. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w ust. 2 będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz propozycję zmiany umowy, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia. 7. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić: 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; 2) wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany umowy oraz wykazanie adekwatności propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 8. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie otrzymanych dokumentów w szczególności poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 9. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 są uzasadnione. 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Preparat do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk. Preparaty kompatybilne względem siebie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Preparat alkoholowy do higienicznej dezynfekcji rąk, w postaci żelu, w opakowaniu zamkniętym (próżniowym), fabrycznie zabezpieczonym przed możliwością ingerencji w jego zawartość, bez możliwości odkręcania, zdjęcia zaworu dozującego preparat. Opakowanie z preparatem nie może też zasysać (nabierać powietrza) z zewnątrz w czasie pobierania dozy preparatu, czyli preparat przez cały czas używania pozostaje wolny od drobnoustrojów . Opakowanie z preparatem przeznaczone do umieszczenia w dozowniku powinno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Preparat wykazujący następujące spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, minimum drożdżobójcze oraz bójcze wobec minimum prątków gruźlicy . Preparat nie powodujący podrażnień i alergii, nie zawierający barwników. Opakowanie jednostkowe o pojemności 0,7-1l. Ilość 500 litrów 1a. Dzierżawa i montaż dozowników łokciowych naściennych do oferowanego preparatu w poz.1, na okres trwania umowy, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2-1 SIWZ. Ilość 200 sztuk 2. Bezbarwny preparat myjący do higienicznego mycia rąk, w postaci piany, w opakowaniu zamkniętym (próżniowym), fabrycznie zabezpieczonym przed możliwością ingerencji w jego zawartość, bez możliwości odkręcania, zdjęcia zaworu dozującego preparat. Opakowanie z preparatem nie może też zasysać (nabierać powietrza) z zewnątrz w czasie pobierania dozy preparatu, czyli preparat przez cały czas używania pozostaje wolny od drobnoustrojów . Opakowanie z preparatem przeznaczone do umieszczenia w dozowniku powinno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Preparat winien być łagodny dla skóry, nie powodujący podrażnień i alergii. . Opakowanie jednostkowe o pojemności 0,7-1l. Ilość 1000 litrów 2a. Dzierżawa i montaż dozowników sensorycznych naściennych do oferowanego preparatu w poz.2, na okres trwania umowy, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2-1 SIWZ. Ilość 350 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33711900-6, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 23
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Właściwości techniczne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Preparat do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk. Preparaty kompatybilne względem siebie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Preparat alkoholowy do chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci żelu. Opakowanie z preparatem nie może zasysać (nabierać powietrza) z zewnątrz w czasie pobierania dozy preparatu, czyli preparat przez cały czas używania pozostaje wolny od drobnoustrojów Opakowanie z preparatem przeznaczone do umieszczenia w dozowniku powinno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Preparat wykazujący następujące spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, minimum drożdżobójcze oraz bójcze wobec minimum prątków gruźlicy w maksymalnym czasie 3 min. Preparat nie powodujący podrażnień i alergii, nie zawierający barwników. Opakowanie jednostkowe o pojemności 0,7-1l. Ilość 260 litrów 1a. Dzierżawa i montaż dozowników sensorycznych naściennych do oferowanego preparatu w poz.1, na okres trwania umowy, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2-2 SIWZ. Ilość 22 szt. 2. Bezbarwny preparat myjący do chirurgicznego mycia rąk.. Opakowanie z preparatem nie może też zasysać (nabierać powietrza) z zewnątrz w czasie pobierania dozy preparatu, czyli preparat przez cały czas używania pozostaje wolny od drobnoustrojów . Opakowanie z preparatem przeznaczone do umieszczenia w dozowniku powinno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Preparat winien być łagodny dla skóry, nie powodujący podrażnień i alergii. Opakowanie jednostkowe o pojemności 0,7-1l. Ilość 300 litrów 2a. Dzierżawa i montaż dozowników sensorycznych naściennych do oferowanego preparatu w poz.2, na okres trwania umowy, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2-2 SIWZ. Ilość 22 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33711900-6, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 23
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Właściwości techniczne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: