Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kpcp.pl


Bydgoszcz: Dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych
Numer ogłoszenia: 89778 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 052 3256606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych, dla Zamawiającego, w rodzajach i ilościach podanych w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia - załączniki nr od 1-1 do 1-16 SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi: 2.1 spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE musi być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej - w ramach Pakietów: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 2.2 spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 1926) - dotyczy Pakietu 14 i 15 a w przypadku Pakietu 3 pkt. 1, Pakietu 4 i 5 - jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania. 2.3 posiadać bójcze działanie - dotyczy Pakietów: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 natomiast w przypadku Pakietu 3 pkt. 1, Pakietu 4 i 5 - jeżeli dotyczy. 2.4 być dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy - dotyczy Pakietu 1 i 2, a jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek także - Pakietu 3 pkt. 1, Pakietów: 4, 5 i 6. 2.5 być kosmetykiem - dotyczy Pakietu 3 pkt. 2 a jeżeli przepisy prawa nakazują - także Pakietu 6. 3. W Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: Zaoferowana ilość opakowań, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną). 4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny. 5. Opakowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia muszą posiadać oryginalną etykietę producenta w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie będą akceptowane. 6. Do oferty należy dołączyć próbkę przedmiotu zaoferowanego w ramach Pakietu 8 poz. 1 i Pakietu 13 poz. 1 - jedną sztukę w oryginalnie zamkniętym opakowaniu handlowym. Dostarczone próbki zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie możliwości łatwego wyjmowania pojedynczych sztuk z opakowania oraz rozmiaru oferowanych chusteczek dezynfekcyjnych - przez personel specjalistyczny Zamawiającego..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1... do SIWZ). 2. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał.nr 2 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1) ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) zmiany wielkości opakowania i ewentualnej zmiany ceny jednostkowej z tą zmianą związanej z zachowaniem proporcjonalności, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 3) obniżenia wynagrodzenia (ceny) brutto w wypadku zastosowania przez Wykonawcę promocji lub upustów, 4) zmiany osób upoważnionych, o których mowa w § 6 umowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy, a także zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy, 5) nazwy produktu lub producenta, w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa produktu lub nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmieniony. 2. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 kwota stanowiąca 80% kwoty łącznej ceny brutto określonej § 2 umowy nie zostanie wykorzystana, umowa ulegnie automatycznie przedłużeniu na okres następnych 6 miesięcy bez zmiany cen jednostkowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 3. W wypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty także 1) w zakresie ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) w zakresie ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w pkt 1) lub 2) ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodujące ich zwiększenie lub obniżenie w stopniu większym niż 10 % w stosunku do szacowanych przez niego przy składaniu oferty. 5. Przy określeniu wpływu zmian określonych w pkt 1) lub 2) ust. 3 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia. 6. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w pkt 1) lub 2) ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 oraz w wypadku przewidzianym w pkt 1) ust.1 niniejszego paragrafu, będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 8. W przypadkach określonych w pkt 1) ust. 1 oraz w pkt 1) i 2) ust. 3 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. 9. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, braku dostępności towaru, na inny towar o identycznych bądź lepszych parametrach technicznych, przy czym cena zmienionego przedmiotu umowy nie może przekraczać ceny towaru, na który została zawarta umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - Dział Zamówień Publicznych (wejście F).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy (wejście A - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie