Dostawy - 218468-2018

23/05/2018    S96    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Cewniki

2018/S 096-218468

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz
85-326
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Ksenia Sondej
Tel.: +48 523256795
E-mail: zampub@kpcp.pl
Faks: +48 523256609
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kpcp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kpcp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa strzykawki automatycznej do tomografu komputerowego wraz z akcesoriami do jej obsługi

Numer referencyjny: 19 Z PN 18
II.1.2)Główny kod CPV
33141200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa strzykawki automatycznej do podawania kontrastu do tomografu komputerowego wraz z akcesoriami niezbędnymi do jej obsługi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych granicznych przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 211), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

Szczegółowe zasady dzierżawy i realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa strzykawki automatycznej do podawania kontrastu do tomografu komputerowego (zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ) na okres 12 miesięcy wraz z akcesoriami dook, juz o jej obsługi tj:

— wężyk pompy do wstrzykiwacza automatycznego, sterylny, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi, możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, filtr cząsteczkowy, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP) -280 sztuk,

— wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego, sterylny, długość 250 cm, posiadający dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP) - 5600 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: właściwości techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do:

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji w obrębie danej części przedmiotu zamówienia, łącznie o maksimum 20 % wartości brutto umowy w części dotyczącej dostawy akcesoriów do strzykawki w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego;

2) jednostronnego zwiększenia ilości jednej pozycji danego towaru, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji – w części dotyczącej akcesoriów do strzykawki, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, przy czym zmiana ta nie może zwiększyć całkowitej wartości umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. Wyjątek stanowi JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 15 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

2 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe zasady dzierżawy i realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiącyzałącznik nr 6 do SIWZ (www.kpcp.pl).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz- Dział Zamówień Publicznych -wejście F, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Kwota wadium określona została w wysokości: 3 000,00 PLN.

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej.

4. Do oferty w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

5.Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia:

5.1 Dokument – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), wymaganego dla wyrobów podlegających tej regulacji prawnej, w formie:

a) deklaracji zgodności – dla przedmiotu zamówienia objętego ofertą dzierżawy oraz akcesoriów objętych ofertą dostawy;

b) certyfikatu zapewnienia systemu jakości produkcji, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną – dla wyrobów klasy II a i II b – zgodnie z treścią (tabeli) załącznika nr 1 Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia.

c) dokumentu potwierdzającego klasę wyrobu medycznego, jeżeli nie wynika to z dokumentów wskazanych w punktach 10.1a) i 10.1b) SIWZ.

5.2 Katalog lub folder lub opis oferowanego przedmiotu (tylko właściwa strona z wyraźnym zaznaczeniem wybranego produktu wraz z numerem katalogowym podanym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia) – potwierdzający wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.

5.3 Dokument potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia

6.1.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SIWZ.

6.2 Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego - w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - dokumenty określone w pkt 11.2 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 SIWZ składa dokumenty zgodnie z pkt. 11.3 SIWZ (www.kpcp.pl) i zgodnie z § 5 pkt 1-6, 9, § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.

7.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ).

7.2 Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych granicznych przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).

7.3 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 3 do SIWZ).

7.4 Dowód wniesienia wadium.

7.5 Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

8. Termin związania ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacja o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.4 i 24.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrującej odwołanie, stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2018