Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kpcp.pl


Bydgoszcz: Dostawa materiałów opatrunkowych
Numer ogłoszenia: 84872 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 052 3256606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Zamawiającego, w rodzajach i ilościach podanych w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia - załącznik nr od 1-1 do 1-20 SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zm.), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej 3. Wyroby medyczne jałowe będące przedmiotem zamówienia muszą być wytworzone i wysterylizowane metodą zwalidowaną. 4. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego zastosowanie w okresie minimum 12 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę,.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.15-9, 33.14.11.13-4, 33.14.11.14-2, 33.14.11.11-1, 33.14.11.12-8, 33.14.11.13-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1... SIWZ). 2. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał.nr 2 SIWZ). 3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty: 1) w zakresie obniżenia ceny w przypadku zastosowania promocji lub obniżki cen; 2) w zakresie ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-7 niniejszego paragrafu; 3) w zakresie osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 4) w zakresie terminu obowiązywania umowy - w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 kwota stanowiąca 80% kwoty ceny brutto w ramach któregokolwiek z pakietów określonej § 1 ust. 2 umowy nie zostanie wykorzystana, okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony bez zmiany cen jednostkowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2; 5) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 6) w zakresie nazwy produktu i producenta, w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa produktu lub nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmieniony, a także w przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji danego towaru objętego umową, braku dostępności towaru, na inny towar o takich samych parametrach lub cechach jak opisany w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia, przy czym cena zamiennego towaru nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa; 7) zmiany wielkości opakowania handlowego i związanej z tym zmiany ceny z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej umową. 2. W wypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z pkt 4) ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty także w zakresie: 1) ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) w zakresie ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w ust. 2 i ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodujące ich zwiększenie lub obniżenie w stopniu większym niż 10 % w stosunku do szacowanych przez niego przy składaniu oferty. 4. Przy określeniu wpływu zmian określonych w ust. 2 i ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia. 5. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w ust. 2 i ust. 1 pkt 2), z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 7. W przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 1 pkt 2) Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy (wejście A - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie