Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kpcp.pl


Bydgoszcz: Dostawa leku Afatynib
Numer ogłoszenia: 41408 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
V zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 052 3256606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Afatynib.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę leku Afatynib, który musi spełniać wymagania - określone w katalogach leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, określonych w Zarządzeniu nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) ze zmianami. Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis znajduje się w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą być udzielone w przyszłym okresie (zamówień jednostkowych). 3. Zawarcie umowy ramowej nie powoduje udzielenia zamówienia publicznego, a jedynie poprzedza procedurę dochodzenia do zawarcia umowy jednostkowej między Zamawiającym a Wykonawcą, co oznacza, że umowa ramowa nie powoduje zobowiązania finansowego, które następuje dopiero wraz z udzieleniem zamówienia w drodze zamówień jednostkowych. 4. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w nazwach międzynarodowych, Wykonawcy natomiast, zobowiązani są do podania (wpisując w odpowiedniej kolumnie Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia): - nazw handlowych, - wielkości opakowań, - producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, - kodu EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN (zgodny z kodem ujętym z zarządzeniu Prezesa NFZ nr 27/2012/DGL ze zm.). 5. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać: a) okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego zastosowanie w okresie minimum 6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. Dostawa leków z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę, b) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu - jako lek - wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - do okazania na ewentualne żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. c) charakterystyki produktów leczniczych - do okazania na ewentualne żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 6. Zamawiający określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia: a) w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia, w kolumnie: Zaoferowana ilość opakowań, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania, należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona w dół). b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić te różnicę w kalkulacji ceny.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.21.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). 2. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1) stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; 2) wielkości opakowania i ceny jednostkowej z tą zmianą związanej, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową; 3) obniżenia cen jednostkowych preparatów objętych umową spowodowane zmniejszeniem cen urzędowych leków, wprowadzeniem nowych zasad refundacji leków - zmiana następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów; 4) osób upoważnionych, o których mowa w § 5 umowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy, a także zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy; 5) obniżenia ceny brutto, w szczególności wskutek zmiany zasad refundacji leków i limitu refundacji leku określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), które mają wpływ na wysokość możliwej do uzyskania refundacji leku; 6) zamiany produktu na inny w przypadku zmiany katalogu leków refundowanych; 7) zmiany okresu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4; 8) zmian związanych ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa mającymi wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 2. W przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poniżej ceny zawartej w umowie, cena określona w umowie ulega obniżeniu z mocy prawa do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany - powyższa zmiana nie wymaga dokonania zmiany umowy. 3. Cena leku objętego umową, który jest ujęty w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części dotyczącej leków dostępnych w ramach programu lekowego w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz we wskazaniach określonych stanem klinicznych, nie może być wyższa od wysokości limitu finansowania określonego dla tego leku w aktualnie obowiązującym w/w obwieszczeniu Ministra Zdrowia i obowiązującym zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz we wskazaniach określonych stanem klinicznych. W przypadku, gdy Obwieszczeniem Ministra Zdrowia wysokość limitu finansowania danego produktu leczniczego ulega obniżeniu poniżej ceny określonej umową, cena określona w umowie ulega obniżeniu z mocy prawa do wysokości limitu finansowania a zmiana taka nie wymaga dokonania zmiany umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2016 godzina 08:00, miejsce: Dział Techniczno-Eksploatacyjny ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy (wejście F - I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie