Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kpcp.pl


Bydgoszcz: Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Numer ogłoszenia: 48096 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 052 3256606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z obiektów szpitala: przy ul. Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 w Bydgoszczy, zgodnie z treścią załącznika nr 1a i 1b do SIWZ. 2. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian zachodzących w trakcie realizacji umowy, w szczególności z: - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami) - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), - Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227 poz. 1367 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz.1923), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107) - aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz innymi niż ww. aktami prawnymi regulującymi zasady postępowania z odpadami medycznymi. 3. Tabela - Opis rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia: a. 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) ul. Seminaryjna: 7kg; b. 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) ul. Seminaryjna: 252kg; c. 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 ul. Seminaryjna: 66 215kg; ul. Meysnera: 29 954kg; d. 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne ul. Seminaryjna: 7 773kg; ul. Meysnera: 906kg; e. 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne ul. Seminaryjna: 1 429 kg; f. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 ul. Seminaryjna: 20kg; g. 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych ul. Seminaryjna: 120kg; ul. Meysnera: 100kg; RAZEM: ul. Seminaryjna: 75 816kg; ul. Meysnera: 30 960kg; Opis kodów: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz.1923) - załącznik: Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych. 4. Treść oferty oraz świadczenie usługi musi być zgodna z art. 95 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) stanowiącym, że zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami), a w szczególności z uwzględnieniem zasady bliskości określonej w art. 20 tej ustawy, a mianowicie: Art. 20. 2. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Art. 20.3. Zakazuje się: 1) stosowania komunalnych osadów ściekowych, 2) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych - poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Art. 20.4. Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 3. Art. 20.5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. Art. 20.6. W przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Do oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ i ustawy o odpadach brane będą pod uwagę następującego okoliczności: 1) miejsce położenia instalacji, w których będą unieszkodliwiane odpady medyczne (tj. w województwie kujawsko-pomorskim lub innym); 2) odległość zadeklarowanych w ofercie instalacji, w których będą unieszkodliwiane odpady medyczne, do miejsc wytwarzania odpadów (liczona po drogach publicznych -wg maps.google.pl); 3) ilość wolnych mocy przerobowych w zadeklarowanych w ofercie instalacjach, w których unieszkodliwiane będą odpady medyczne. W celu dokonania wyboru oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 20 ustawy o odpadach, Zamawiający określi odległość instalacji, w których będą unieszkodliwiane odpady, do miejsc wytwarzania odpadów z uwzględnieniem ilości unieszkodliwianych w nich odpadów, według poniższych wzorów. Wykonawcą, który oferuje realizację zamówienia najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, będzie Wykonawca, który uzyska najwyższą wartość współczynnika stosunku ilości odpadów do odległości (tzw. wskaźnik stały). Wzory do pkt 4. Wartość W (wskaźnik stały) oblicza się dla każdego pakietu osobno w sposób następujący: W= X1 + X2 + ... W - całkowita wartość współczynnika stosunku ilości odpadów (w ramach danego pakietu) do odległości X1, X2, ... - wartość współczynnika stosunku ilości odpadów w ramach danego pakietu do odległości do danej instalacji Wartość X1, 2, ... oblicza się następująco: X1, 2, ...= Oc: K1, 2, ... x P1, 2, ... gdzie: X1, 2, ... - wartość współczynnika stosunku ilości odpadów (w ramach danego pakietu) do odległości do danej instalacji Oc - całkowita ilość odpadów przeznaczona do unieszkodliwienia (w ramach danego pakietu) K1, 2, ... - odległość danej instalacji od miejsca wytwarzania odpadów (w ramach danego pakietu) P1, 2, ... - stosunek ilości odpadów unieszkodliwianych w danej instalacji do całkowitej ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (w ramach danego pakietu) Wartość P1, 2, ... oblicza się następująco: P1, 2, ...= O1, 2, ... : Oc gdzie: P1, 2, ... - stosunek ilości odpadów unieszkodliwianych w danej instalacji do całkowitej ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (w ramach danego pakietu) O1, 2, ... - ilość odpadów unieszkodliwiana w danej instalacji* Oc - całkowita ilość odpadów przeznaczona do unieszkodliwienia (w ramach danego pakietu) Na każdym etapie przeliczania wartości będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona w dół. *Ilość odpadów unieszkodliwianych w danej instalacji zostanie ustalona na podstawie ww. Tabeli Opis rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz Oświadczenia Wykonawcy, zgodnego z Załącznikiem nr 7a i 7b do SIWZ.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.40.00-6, 90.52.44.00-0, 90.52.42.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (zał. nr 2... do SIWZ). 2. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 3 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Oświadczenia dla każdego z miejsc wytwarzania odpadów, że instalacja, w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne posiada wolne moce przerobowe w ilości odpowiednio: ul. Seminaryjna 1 - co najmniej 3 159 kg w skali miesiąca, ul. Meysnera 9 - co najmniej 1 290 kg w skali miesiąca (zał. nr 7... do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) obniżenia ceny w przypadku zastosowania promocji lub obniżki cen; 2) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 3) podwyższenia ceny, gdy nastąpi zmiana stawki opłaty środowiskowej - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych w przypadku zmiany stawki opłaty środowiskowej (zmiana cen jednostkowych związana ze zmianą stawki opłaty środowiskowej może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki opłaty środowiskowej, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji); 4) ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 5) ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 6) ilości i wielkości pojemników w przypadku konieczności dokonania zmian w tym zakresie wynikających ze zmian ilości wytwarzanych odpadów oraz zmian dotyczących miejsca przechowywania pojemników; 7) częstotliwości odpadów w przypadku konieczności dokonania zmian w tym zakresie wynikających ze zmian ilości wytwarzanych odpadów bądź zmiany przepisów w tym zakresie; 8) zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 9) zmiany numeru kodu odpadu nie powodująca zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w zakresie numeracji kodów odpadów; 10) przedłużenia okresu obowiązywania umowy, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w okresie obowiązywania umowy (czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy), 11) obowiązków strony wynikających z umowy, gdy w okresie obowiązywania umowy miały miejsce zmiany przepisów prawa mające wpływ na treść tych obowiązków; 12) zmiany lokalizacji instalacjach i urządzeń, w których unieszkodliwiane będą odpady. 2. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług będących przedmiotem umowy będzie możliwe najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki tego podatku i z uwzględnieniem obowiązujących regulacji. 3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w pkt 4) lub 5) ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodujące ich zwiększenie lub obniżenie w stopniu większym niż o 10% w stosunku do szacowanych przez niego przy składaniu oferty. 4. Przy określeniu wpływu zmian określonych w pkt 4) lub 5) ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia. 5. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w pkt 4) lub 5) ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 7. W przypadkach określonych w pkt 2), 4) i 5) ust. 1 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. 8. Wszelkie Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Strony ustalają, ze w razie zmiany powołanych w treści umowy obowiązujących przepisów prawa w ich miejsce zastosowanie mają przepisy zmienione bez konieczności dokonywania zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - Dział Zamówień Publicznych (wejście F).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Dział Techniczno-Eksploatacyjny ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy (wejście A - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie