Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510017746-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy: Dostawa jednej lampy RTG oraz przewodów wysokiego napięcia do tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV wraz z montażem i uruchomieniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9235693000000, ul. ul. Seminaryjna  1, 85326   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 3256735, 3256609, e-mail zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl, faks 523 256 606.
Adres strony internetowej (url): www.kpcp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednej lampy RTG oraz przewodów wysokiego napięcia do tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV wraz z montażem i uruchomieniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
05 Z WR 19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa jednej lampy RTG oraz przewodów wysokiego napięcia do tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV wraz z montażem i uruchomieniem
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33115000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 282129.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SIEMENS Healthcare Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żupnicza 11,
Kod pocztowy: 03-821
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 306548.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 306548.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306548.67
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie art. 67 ust 1 pkt.1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W oparciu o art. 66 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy i usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Powyższa okoliczność ma miejsce w tym przypadku. Uzasadnienie faktyczne: Ze względów technicznych o obiektywnym charakterze wymiana lampy może być wykonana tylko przez jedynego wykonawcę SIEMENS HEALTHCARE sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, wyłącznego na terenie Polski autoryzowanego przedstawiciela serwisowego producenta tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION 16 firmy Siemens Healthcare GmbH z siedzibą w Monachium (Niemcy). Zamawiający posiada przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego upoważnienie Siemens Healthcare GmbH wystawione dnia 4 grudnia 2018 r., ważne do 31 grudnia 2019 r. potwierdzające, ze firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. w Polsce została wyznaczona na wyłącznego przedstawiciela spółki Siemens Healthcare z siedzibą w Monachium (Niemcy) w sprawach dotyczących produktów objętych kontraktem na obszarze RP i uzyskała wyłączne prawo sprzedaży produktów objętych kontraktem na obszarze RP. Produkty objęte kontraktem stanowią części, systemy i serwis sprzedawane na rynku przez Działy Siemens. Ponadto Siemens Healthcare Sp. z o.o. w Warszawie została upoważniona do wprowadzania na rynek, pośrednictwa i sprzedaży produktów objętych kontraktem na obszarze RP. Żaden wykonawca poza Siemens Healthcare Sp. z o.o. nie może zrealizować tego zamówienia, ponieważ nie posiada przedmiotowego produktu, oraz nie posiada upoważnienia do sprzedaży takich produktów, jaki występuje w powyższym urządzeniu. Siemens Healthcare Sp. z o.o. jako autoryzowany przedstawiciel producenta urządzenia jest jedynym dostawcą lamp RTG pasujących do ww. tomografu komputerowego i jedynym autoryzowanym serwisem producenta zapewniającym kompleksową usługę w zakresie dostawy dedykowanej do tego urządzenia i zapewnienie dostawy lampy, jej montaż, kalibrację urządzenia oraz wykonanie wymaganych przez Prawo Atomowe testów akceptacyjnych. Zamawiający wziął także pod uwagę przepisy ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), w szczególności treść art. 11 i 90 tej ustawy. Ponadto w podręczniku użytkownika IEC SOMATOM Emotion istnieje zapis „ze względów bezpieczeństwa, zespół lampy rentgenowskiej wymienić może wyłącznie personel serwisu producenta lub personel przeszkolony przez producenta”. Nadto, awaria dotychczasowej lampy nie była możliwa do przewidzenia. W dniu 4 stycznia 2019 roku tomograf komputerowy przechodził przegląd, który nie wskazywał na zbliżającą się awarię lampy. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż z przyczyn technicznych wykonać je może tylko jeden Wykonawca - firma Siemens Healthcare sp. z o.o.. Wykonawca zaproszony do negocjacji jest jedynym dopuszczonym przez producenta przedstawicielem w Polsce świadczącym kompleksowe usługi serwisowe ww. sprzętu medycznego oraz jedynym dostawcą części zamiennych do tego sprzętu. W powyższej sytuacji zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest uzasadnione.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych