Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kpcp.pl


Bydgoszcz: Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii
Numer ogłoszenia: 15824 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3256735, 3256609, faks 052 3256606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii obejmująca: - odczynniki do barwień podstawowych wykorzystywane w automatycznej barwiarce oraz w ręcznych metodach barwienia, - odczynniki do barwień specjalnych, - odczynniki do obróbki histologicznej, - odczynniki do obróbki cytologicznej, - odczynniki, immunoreagenty gotowe do użycia (RTU), immunoreagenty stężone do barwień immunohistochemicznych oraz drobny sprzęt do zastosowania w aparacie Autostainer Link 48, w rodzajach i ilościach podanych w załącznikach do SIWZ nr od 1-1 do 1-5 Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 876 ze zm.) w przypadku: Pakietu 1, 2, 3 poz. 3, 4, 5, 6 i 8, Pakietu 4, 5 poz. 1-95 i 97-98, w szczególności - być oznakowany znakiem CE a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. W przypadku Pakietu 3 poz. 1, 2 i 7 oraz Pakietu 5 poz. 96 Zamawiający nie wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym. 3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego zastosowanie w okresie określonym w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia - dla poszczególnych pakietów. Dostawa przedmiotu zamówienia z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę. 4. W Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w których w kolumnie: Zaoferowana ilość opakowań, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną). 5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić te różnicę w kalkulacji ceny..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 24.22.40.00-0, 24.32.12.24-6, 24.32.62.00-7, 24.32.60.00-5, 30.19.97.60-5, 33.14.16.25-7, 33.19.60.00-0, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5, 09.22.12.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). 2. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał.nr 2 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) obniżenia ceny w przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności pozwalających na jej obniżenie, a także w przypadku okresowych promocji Wykonawcy lub producenta towaru, lub stałego obniżenia ceny przez Wykonawcę lub producenta; 2) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 3) zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 4) zmiany numeru katalogowego nie powodującej zmiany przedmiotu umowy; 5) zmiany pojemności opakowania (sposób konfekcjonowania); 6) zmiany terminu obowiązywania umowy - w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 kwota stanowiąca 80 % kwoty łącznej ceny brutto danego pakietu określonej § 1 ust. 2 umowy nie zostanie wykorzystana, umowa może zostać przedłużona o maksymalnie 6 kolejnych miesięcy bez zmiany cen jednostkowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o identycznych bądź lepszych parametrach technicznych, przy czym cena zmienionego przedmiotu umowy nie może przekraczać ceny towaru, na który została zawarta umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług będących przedmiotem umowy będzie możliwe najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki tego podatku i z uwzględnieniem obowiązujących regulacji. 4. W wypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z pkt 4) ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty także: 1) w zakresie ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) w zakresie ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w pkt 1) lub 2) ust. 4 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodujące ich zwiększenie lub obniżenie w stopniu większym niż 10 % w stosunku do szacowanych przez niego przy składaniu oferty. 6. Przy określeniu wpływu zmian określonych w pkt 1) lub 2) ust. 4 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia. 7. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w pkt 1) lub 2) ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 8. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 9. W przypadkach określonych w pkt 2) ust. 1 oraz w pkt 1) i 2) ust. 4 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - Dział Zamówień Publicznych (wejście F).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Dział Techniczno-Eksploatacyjny ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz (wejście F - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie