Dział Utrzymania Higieny i Centralnego Transportu WewnątrzszpitalnegoKierownik Działu Małgorzata Ratke - Kasprzyk

Do zadań Działu Utrzymania Higieny i Centralnego Transportu wewnątrzszpitalnego należy organizacja systemu utrzymania higieny w Centrum oraz organizacja scentralizowanego transportu wewnątrzszpitalnego, a w szczególności

  1. kompleksowe utrzymanie czystości fizycznej i mikrobiologicznej powierzchni, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych Centrum oraz wyposażenia w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala (z wyjątkiem pomieszczeń Działu Żywienia, których utrzymanie czystości należy do zadań Działu), a także ich dezynfekcja;

  2. organizacja obiegu bielizny szpitalnej;

  3. transport odpadów medycznych i komunalnych do miejsc ich czasowego składowania;

  4. transport zwłok;

  5. współpraca z pielęgniarkami oddziałowymi i kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie organizowania kompleksowego procesu utrzymania czystości i higieny;

  6. inne zadania związane z utrzymaniem czystości i higieny w Centrum wynikające z bieżących potrzeb
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012