Dział‚ Kontraktowania, Statystyki Medycznej
i Nadzoru Świadczeń„ Zdrowotnych
Kierownik:

Elżbieta Zubiel
telefon: (52) 32 56 751Pracownicy dział‚u:

Małgorzata Kwiatkowska

- starszy statystyk medyczny
Jadwiga Radzik - specjalista ds. statystyki medycznej
mgr inż. Elżbieta Waraksa - specjalista ds. statystyki medycznej

telefon: (52) 32 56 605
email:Pracownicy dział‚u:

mgr Karolina Baldowska

- specjalista ds. kosztów i procedur medycznych
Anna Czubaj - specjalista ds. umów
Beata Kę™piń„ska - specjalista ds. kontrolingu
Bożena Serafin - starszy inspektor ds. rozliczeń„

telefon: (52) 32 56 798
email:Zadania Dział‚u:
  • przygotowywanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów potwierdzających zakres informacji koniecznych do przygotowania ofert na udzielanie świadczeń„ opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • kompletowanie danych epidemiologicznych i statystycznych niezbędnych do opracowania planu świadczeń„ zdrowotnych,
  • wdrażanie, monitorowanie i nadzorowanie warunków realizacji umów o udzielanie świadczeń„ opieki zdrowotnej zawartych z Kujawsko-Pomorskim Oddział‚em Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy,
  • monitorowanie ewidencji udzielanych świadczeń„ zdrowotnych pod kątem kompletności danych koniecznych do terminowego ich rozliczenia,
  • sporządzanie i weryfikacja sprawozdań„ udzielanych świadczeń„ w ramach umów zawartych z OW NFZ oraz przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w formatach określonych w umowach i ich fakturowanie,
  • opracowywanie raportów, zestawień„ i analiz statystycznych dotyczących realizacji świadczeń„ zdrowotnych z podział‚em na komórki organizacyjne oraz rodzaje i zakresy świadczeń„,
  • zbieranie i opracowanie danych na potrzeby sprawozdań„ statystycznych dot. dział‚alności oddziałów szpitalnych, zakł‚adów diagnostycznych i pracowni Centrum,
  • sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w skł‚adnicy akt Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowanie dokumentacji medycznej pacjentów celem jej udostępnienia osobom lub podmiotom uprawnionym,
  • nadzór nad organizacją i korzystaniem ze skł‚adnicy akt Centrum,
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012