Dział Kadr i Płac
p.o. Kierownika:

mgr Katarzyna Skibicka
telefon: (52) 32 56 768
telefon: (52) 32 56 708
telefon: (52) 32 56 709

email: kadry@kpcp.plZadania Działu:
  • zapewnienie obsługi kadrowej i płacowej pracowników Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych i płacowych,
  • naliczanie i sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
  • dokonywanie rozliczeń z PFRON,
  • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • organizowanie szkoleń i doskonalenia kadr oraz prowadzenie spraw związanych z różnymi formami dokształcania pracowników,
  • współpraca w zakresie spraw pracowniczych ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie Centrum,
  • utrzymywanie bieżących kontaktów w zakresie kompetencyjnym dot. kadr i płac z podmiotami zewnętrznymi; uczelniami medycznymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Głównym Urzędem Statystycznym, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Państwową Inspekcją Pracy,
  • sporządzanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości dot. danych kadrowo-płacowych,
  • przygotowywanie konkursów i umów cywilno-prawnych o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące zawody medyczne oraz prowadzenie bieżących spraw związanych z rozliczaniem w.w. umów.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012