>
<          
     

Depozyty


Depozyt ubra - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odziey pacjenta

Kasa szpitala - szafa pancerna ustawiona w pomieszczeniu kasy szpitalnej obsugiwana przez kasjerki

Karta depozytowa - pokwitowanie przyjcia okrelonych przedmiotw do depozytuZasada postpowania:

Wartociowe rzeczy pacjenta wymagajcego caodobowego lub caodziennego wiadczenia zdrowotnego, na czas pobytu w szpitali, mog zosta przechowane w Depozycie Ubra lub w Kasie szpitala.

Szpital zapewnia odpowiednie warunki przechowywania przedmiotw znajdujcych si w depozycie oraz prowadzi ksigi depozytw. Ksiga depozytw skada si z kopii kart depozytowych oznakowanych kolejnymi numerami.

Pacjentowi wydaje si kart depozytow bdc pokwitowaniem przyjcia okrelonych przedmiotw do depozytu.copyright © KPCP Bydgoszcz 2012