Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc


INFORMACJE DLA LEKARZY

Spirometria – badanie spirometryczne znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych zakresie POZ!!!”
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1914). Prosimy nie kierować pacjentów do poradni specjalistycznej w celu wykonania spirometrii!!!

Pacjent kierowany z podejrzeniem astmy, POCHP , lub w celu diagnostyki duszności – powinien mieć wcześniej wykonane badanie spirometryczne

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Par. 12. 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania: 1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;):

Skierowania „pilne”.

W związku nadużywaniem wystawiania skierowań w nieuzasadniony sposób oznaczanych jako „pilne” – przypominamy: że o kwalifikacji do kategorii pilne – decydują wyłącznie względy medyczne !!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. Nr 200, poz.1661) „przypadek pilny” – to taki, gdy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.

Przypominamy, że oznaczając skierowanie adnotacją „pilne” – wskazujecie Państwo na koniec zność przyjęcia przed przypadkami stabilnymi, co powoduje konieczność odroczenia przyjęcia pacjentów, którzy już od wielu miesięcy oczekują na wizytę.

„Kaszel” , „ podejrzenie astmy oskrzelowej”, „cechy rozedmy”, „zmiany włókniste”” itp. - NIE SĄ WSKAZANIEM DO PRZYĘCIA W TRYBIE PILNYM!! Apelujemy o etyczną postawę i rzetelną kwalifikacje do poszczególnych kategorii medycznych!!!

DiLO - karta DiLO upoważnia jedynie do diagnostyki trybie ambulatoryjnym !!! Specyfika diagnostyki nowotworów układu oddechowego wymaga najczęściej diagnostyki inwazyjnej w warunkach szpitalnych. Poza tym pacjenci najczęściej wymagają kompleksowej diagnostyki pulmonologicznej – a nie tylko potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu (do czego uprawnia Karta DiLO).

Jeżeli decydujecie się Państwo na wystawienie Karty DiLO, prosimy o wystawienie również skierowania do Poradni Chorób Płuc. Umożliwi to specjaliście chorób płuc wybranie optymalnej dla pacjenta drogi postępowania.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012